Zapraszam do udziału w licytacjach komorniczych nieruchomości w Łodzi. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod wskazanymi niżej linkami.

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych nieruchomości:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:15 w dniu 22.06.2023 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Astronautów 3/22, 93-533 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódź) prowadzi księgę wieczystą o numerze Ld1m/00323552/8.

Proszę pamiętać, że rękojmia powinna zostać wpłacona na dzień poprzedzający licytację komorniczą. Oznacza to dzień wpływu środków, a nie dzień nadania przelewu.

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych ruchomości:

Wszystkie obwieszczenia dostępne są na portalu Obwieszczenia o licytacjach.

Newsletter:

Zapisując się do newslettera Kancelarii otrzymasz maila z informacją o zbliżających się licytacjach komorniczych ruchomości, bądź nieruchomości w Łodzi, które mogą Cię zainteresować.

wiuzalizacja licytacji komorniczej

Zasady licytacji komorniczej:

W przypadku większości przetargów licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku licytacji elektronicznej termin przypada na dwa dni robocze przed rozpoczęciem licytacji. Należy ją złożyć na rachunek bankowy kancelarii: 17 1600 1462 1834 5792 0000 0001 lub w siedzibie Kancelarii. W przypadku wpłat na rachunek bankowy liczy się faktyczna data wpływu środków na rachunek. Osoby, które przedłożą potwierdzenia zlecenia przelewów, które nie zostaną zaksięgowane na koncie Kancelarii w przewidzianych terminach nie zostaną dopuszczone do udziału w licytacji. Niektóre licytacje nie wymagają wpłaty rękojmi o czym komornik zawsze informuje. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku licytacji ruchomości oszacowanych na mniej niż pięć tysięcy złotych.

Jeżeli licytant jest zastępowany przez osobę trzecią osoba ta musi przedłożyć pełnomocnictwo – zgodnie z treścią art. 977 kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnictwo powinno być stwierdzone podpisem urzędowo poświadczonym. Oznacza to, że celem udzielenia takiego pełnomocnictwa należy udać się do notariusza, który poświadczy dokument. Ta zasada nie dotyczy licytanta, który jest reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata – w takim wypadku nie jest wymagane poświadczenie udzielenia pełnomocnictwa przez notariusza.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Licytacja odbywa się w Sądzie Rejonowym przy którym powołany jest komornik. Dokładny adres Sądu oraz numer sali, w której odbywa się licytacja wskazany jest w treści obwieszczenia o licytacji. Do licytacji komornik dopuszcza wyłącznie osoby, które wpłaciły rękojmie w terminie, a jeżeli są reprezentowane przez osobę trzecią weryfikuje również ważność okazanego pełnomocnictwa. Przetarg odbywa się ustnie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jedna setna ceny wywołania,  z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. W praktyce, jeżeli przystępujący do przetargu wyrażą zgodę komornik może ustalić wyższą kwotę postąpienia – ma to na celu zapewnienie sprawniejszego przebiegu przetargu. Po ogłoszeniu ceny wywołania przez komornika licytanci wskazując swoje dane mogą oferować postąpienia.  Po każdej postąpieniu komornik wskazuje dane osoby oferującej postąpienie, kwotę postąpienia oraz zapytuje obecnych słowami: kto da więcej? W przypadku licytacji nieruchomości po trzykrotnym wywołaniu zaofiarowanej ceny komornik zamyka przetarg informując Sąd o najwyższym postąpieniu. W przypadku licytacji ruchomości komornik po trzykrotnym wywołaniu zaofiarowanej ceny zamyka przetarg i udziela przybicia.

W przypadku licytacji ruchomości przybicia udziela komornik. W praktyce licytant, który wygrał przetarg i chce od razu odebrać wylicytowaną ruchomość musi złożyć cenę nabycia. W przypadku licytacji nieruchomości przybicia udziela Sąd. Może to zrobić bezpośrednio po zakończeniu przetargu albo odroczyć termin udzielenia przybicia.

W przypadku licytacji ruchomości zwyczajowo nabywca płaci cenę od razu po zakończeniu przetargu. W przypadku licytacji nieruchomości komornik wzywa nabywcę do zapłaty ceny w terminie dwóch tygodni od otrzymania wezwania na rachunek bankowy Sądu Rejonowego. Termin ten może być przedłużony do jednego miesiąca na wniosek licytanta. Brak zapłaty ceny w terminie skutkuje utratą rękojmi.

Po zapłacie przez licytanta ceny nabycia komornik zawiadamia o tym fakcie Sąd Rejonowy. W związku z faktem, że zapłata następuje na rachunek bankowy Sądu istotne jest żeby licytant zawiadomił komornika o zapłacie ceny przedkładają dowód płatności. Sąd wydaje w takim przypadku postanowienie o przysądzeniu własności, które po uprawomocnieniu się jest tytułem do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz nabywcy oraz jest tytułem do ewentualnej eksmisji dotychczasowych lokatorów.

Wszystkie dane Kancelarii dostępne są w zakładce kontakt.