Wnioski egzekucyjne


Wnioski egzekucyjne

Do zainicjowania postępowania egzekucyjnego niezbędne jest złożenie przez wierzyciela wniosku o jego wszczęcie. Poniżej dostępne są do pobrania wszelkie wnioski konieczne do sprawnego wykonania egzekucji lub zabezpieczenia.

Wzory dokumentów

ikona przedstawiająca wnioski, dokument

Skarga na komornika sądowego

Zgodnie z Art. 767. KPC stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi na komornika. W artykule wskazane są m.in. zasady składania skargi:
§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
W artykule uwzględniony jest także efekt pomyślnie rozpatrzonej skargi:
§ 6. W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.