O nas


Komornik Sądowy Jacek Lewandowski

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Zostałem powołany na stanowisko komornika sądowego w 2017 roku. Posiadam ponad 10 – letnie doświadczenie w egzekucji należności sądowych. Od początku prowadzenia kancelarii komorniczej w Łodzi łączę specjalistyczną wiedzę z zakresu egzekucji sądowej z wieloletnim doświadczeniem, aby móc oferować fachową pomoc. Prowadzę kompleksowe działania umożliwiające poszukiwanie majątku dłużnika przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Moim priorytetem jest rzetelne prowadzenie postępowań egzekucyjnych, optymalizacja działań i jak najkrótszy czas podejmowania czynności. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie. Jeżeli macie Państwo problem z odzyskaniem długu, eksmisją lokatorów, bądź zastanawiacie się nad sporządzeniem spisu inwentarza – zapraszam do kontaktu z kancelarią komorniczą. Wszelkie informacje zostaną Państwu udzielone bezpłatnie przez wykwalifikowany personel Kancelarii. W związku z dużą intensywnością czynności terenowych proszę o wcześniejszy kontakt w celu umówienia wizyty.

Czym zajmuje się komornik?

  1. Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym.
  2. Na zlecenie sądu albo na wniosek powoda zobowiązanego przez Sąd na podstawie art. 139 (1) par. 1 kpc wykonuje doręczenia komornicze, czyli doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty oraz podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.
  3. Wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniu spisu inwentarza.
  4. Sporządza protokół stanu faktycznego.
  5. Na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
  6. Wykonuje inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

W Kancelarii korzystamy z następujących narzędzi cyfrowych:

strona internetowa systemu ognivo

Pozwala na szybkie i skuteczne ustalenie rachunków bankowych dłużnika. W konsekwencji komornik może przystąpić do natychmiastowego zajęcia środków znajdujących się koncie dłużnika.

Za pośrednictwem bazy danych PESEL – NET można szybko zweryfikować adres zamieszkania dłużnika. Przede wszystkim pozawala to na skuteczne zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji.

System epuap, czy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Zapewnia sprawną i szybką wymianę korespondencji pomiędzy komornikiem sądowym, a innymi urzędami. Zapewnia to skuteczną egzekucję należności pieniężnych.

Dokonanie zapytania do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych pozwala zweryfikować, czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości. Skutkiem złożonego zapytania jest możliwość zawnioskowania przez wierzyciela o zajęcie nieruchomości dłużnika przez komornika.

Dostęp elektroniczny do bazy danych KRS pozwala na sprawdzenie, czy dłużnik figuruje jako wspólnik lub udziałowiec w podmiotach gospodarczych objętych rejestrem. W rezultacie wierzyciel może złożyć wniosek o zajęcie udziałów dłużnika w podmiocie prawa handlowego.

Dokonanie zapytania do CEPIK pozwala zweryfikować, czy dłużnik jest właścicielem pojazdów mechanicznych. Pozwala to na przeprowadzenie przez komornika skutecznych czynności terenowych w celu zajęcia samochodu dłużnika.

Dostęp elektroniczny do CEIDG umożliwia zweryfikowanie, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, jaki to rodzaj działalności gospodarczej oraz pod jakim adresem. W konsekwencji pozwala to na bardziej precyzyjne ustalenie majątku dłużnika.

Dostęp elektroniczny do bazy ZUS poprzez Platformę Usług Elektronicznych pozwala na ustalenie źródeł dochodów dłużnika (wynagrodzenia lub emerytury). Jest to również ważne źródło danych dotyczących rachunków bankowych dłużnika oraz jego adresów.

W celu usprawnienia kontaktu z wierzycielem oraz zapewnienia optymalizacji kosztów kancelaria posiada wdrożoną aplikację Komornik Online. Obecnie coraz większa ilość wierzycieli decyduje się na korzystanie z korzyści jakie oferuje to oprogramowanie.

W celu usprawnienia kontaktu z wierzycielem oraz zapewnienia optymalizacji kosztów kancelaria posiada wdrożoną aplikację Bailiff Manager System. W konsekwencji pozwala to Komornikowi poświęcić więcej czasu na rzeczywiste prowadzenie egzekucji.