Site Loader
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

udział 30/128 w nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 883 m2

1 marca @ 10:00 - 8 marca @ 10:00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 01.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  Przestrzenna 12, 93-432 Łódż, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódź)  prowadzi księgę wieczystą o numerze Ld1m/00008377/3.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  08.03.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 45 937,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 30 625,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 593,75 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 17 1600 1462 1834 5792 0000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Lewandowski

Szczegóły

Początek:
1 marca @ 10:00
Koniec:
8 marca @ 10:00
Witryna internetowa:
https://elicytacje.komornik.pl/items/10003/udzial-30-128-w-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-o-pow-883-m2

Organizator

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski
Telefon:
570 330 312
Adres e-mail:
lodz.lewandowski@komornik.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce wydarzenia

licytacja elektroniczna