Site Loader
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

licytacja udziału 30/128 w nieruchomości gruntowej zabudowanej

11 stycznia @ 10:00 - 18 stycznia @ 10:00

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Jacek Lewandowski
Kancelaria Komornicza, Złota 9/U-1, Łódź, 90-023 Łódź
tel. 570 330 312 / fax.
Sygnatura: Km 2456/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski na podstawie art. 986 4
§ 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 11.01.2023 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej przy Przestrzenna 12, 93-432 Łódż, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI
Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódź) prowadzi księgę wieczystą o numerze
Ld1m/00008377/3.
Opis nieruchomości:
udział 30/128 w nier. gr. zab. o pow. 883 m2, zab. dwukondygnacyjnym bud. mieszkalnym w zab. wolnostojącej, garażem oraz
niewielkim ob. bud.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 18.01.2023 o godzinie: 10:00 .
Suma oszacowania wynosi 45 937,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 453,13 zł. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 593,75 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 17 1600 1462 1834 5792 0000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed
rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią
licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak,
czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy
jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.
16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią
zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Jacek Lewandowski

Szczegóły

Początek:
11 stycznia @ 10:00
Koniec:
18 stycznia @ 10:00
Witryna internetowa:
https://elicytacje.komornik.pl/items/9258/udzial-30-128-w-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-o-pow-883-m2

Miejsce wydarzenia

licytacja elektroniczna