Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Licytacja ruchomości

22 listopada @ 10:3029 listopada @ 11:00

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI w trybie e-licytacji

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.11.2023, o godzinie 10:30, na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następujących ruchomości:

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA WYSOKOŚĆ NAJNIŻSZEGO POSTĄPIENIA
1 paleta z AGD różnym (105) 5 640,00 zł

4585,37 zł netto + 23% VAT
4 230,00 zł* 212,00 zł
2 paleta z AGD różnym (106) 5 276,00 zł

4289,43 zł netto + 23% VAT
3 957,00 zł* 198,00 zł
3 paleta z AGD różnym (107) 8 235,00 zł

6695,12 zł netto + 23% VAT
6 176,25 zł* 309,00 zł
4 paleta z AGD różnym (108) 5 823,00 zł

4734,15 zł netto + 23% VAT
4 367,25 zł* 219,00 zł
5 paleta z AGD różnym (109) 4 617,00 zł

3753,66 zł netto + 23% VAT
3 462,75 zł* 174,00 zł
6 paleta z AGD różnym (110) 6 691,00 zł

5439,84 zł netto + 23% VAT
5 018,25 zł* 251,00 zł
7 paleta z AGD różnym (111) 3 349,00 zł

2722,76 zł netto + 23% VAT
2 511,75 zł* 126,00 zł
8 paleta z AGD różnym (112) 4 362,00 zł

3546,34 zł netto + 23% VAT
3 271,50 zł* 164,00 zł
9 paleta z AGD różnym (113) 3 225,00 zł

2621,95 zł netto + 23% VAT
2 418,75 zł* 121,00 zł
10 paleta z AGD różnym (114) 1 586,00 zł

1289,43 zł netto + 23% VAT
1 189,50 zł* 60,00 zł
11 paleta z AGD różnym (115) 7 869,00 zł

6397,56 zł netto + 23% VAT
5 901,75 zł* 296,00 zł
12 paleta z AGD różnym (116) 6 988,00 zł

5681,30 zł netto + 23% VAT
5 241,00 zł* 263,00 zł
13 paleta z AGD różnym (117) 5 823,00 zł

4734,15 zł netto + 23% VAT
4 367,25 zł* 219,00 zł
14 paleta z AGD różnym (118) 1 755,00 zł

1426,83 zł netto + 23% VAT
1 316,25 zł* 66,00 zł
15 paleta z AGD różnym (119) 2 450,00 zł

1991,87 zł netto + 23% VAT
1 837,50 zł* 92,00 zł
16 paleta z AGD różnym (120) 2 215,00 zł

1800,81 zł netto + 23% VAT
1 661,25 zł* 84,00 zł
17 paleta z AGD różnym (121) 2 023,00 zł

1644,72 zł netto + 23% VAT
1 517,25 zł* 76,00 zł
18 paleta z AGD różnym (122) 6 323,00 zł

5140,65 zł netto + 23% VAT
4 742,25 zł* 238,00 zł
19 paleta z AGD różnym (123) 5 467,00 zł

4444,72 zł netto + 23% VAT
4 100,25 zł* 206,00 zł
20 paleta z AGD różnym (124) 4 088,00 zł

3323,58 zł netto + 23% VAT
3 066,00 zł* 154,00 zł
21 paleta z AGD różnym (125) 3 343,00 zł

2717,89 zł netto + 23% VAT
2 507,25 zł* 126,00 zł
22 paleta z AGD różnym (126) 2 592,00 zł

2107,32 zł netto + 23% VAT
1 944,00 zł* 98,00 zł
23 paleta z AGD różnym (127) 3 936,00 zł

3200,00 zł netto + 23% VAT
2 952,00 zł* 148,00 zł
24 paleta z AGD różnym (128) 3 547,00 zł

2883,74 zł netto + 23% VAT
2 660,25 zł* 134,00 zł
25 paleta z AGD różnym (129) 6 753,00 zł

5490,24 zł netto + 23% VAT
5 064,75 zł* 254,00 zł
26 paleta z AGD różnym (130) 8 640,00 zł

7024,39 zł netto + 23% VAT
6 480,00 zł* 324,00 zł
27 paleta z AGD różnym (131) 6 748,00 zł

5486,18 zł netto + 23% VAT
5 061,00 zł* 254,00 zł
28 paleta z AGD różnym (132) 4 478,00 zł

3640,65 zł netto + 23% VAT
3 358,50 zł* 168,00 zł
29 paleta z AGD różnym (133) 2 645,00 zł

2150,41 zł netto + 23% VAT
1 983,75 zł* 100,00 zł
30 paleta z AGD różnym (134) 3 579,00 zł

2909,76 zł netto + 23% VAT
2 684,25 zł* 135,00 zł
31 paleta z AGD różnym (135) 935,00 zł

760,16 zł netto + 23% VAT
701,25 zł* 36,00 zł
32 paleta z AGD różnym (136) 3 057,00 zł

2485,37 zł netto + 23% VAT
2 292,75 zł* 115,00 zł
33 paleta z AGD różnym (137) 905,00 zł

735,77 zł netto + 23% VAT
678,75 zł* 34,00 zł
34 aleta z AGD różnym (138) 1 400,00 zł

1138,21 zł netto + 23% VAT
1 050,00 zł* 53,00 zł

cena za sztukę

*) cena wywołania zawiera podatek VAT

Licytacja zakończy się w dniu 29.11.2023 o godzinie 11:00.

Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Dąbrowskiego 247/249, 93-231 Łódź.

W dniu 14.11.2023 w godzinach od 10:00 do 10:30

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 8671 § 4 nie stosuje się. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1834 5792 0000 0001 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pouczenie:

Art. 879(5) kpc . § 1. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 8671 § 4 nie stosuje się. § 2. Przed przystąpieniem do licytacji licytant obowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy ruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji. § 3. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, o których mowa w § 2, lub do złożenia rękojmi. Jeżeli licytant występuje w imieniu innej osoby wzywa się go, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do przedłożenia utrwalonej w postaci elektronicznej kopii pełnomocnictwa w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 4. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. § 5. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi, podania danych lub złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 i 3, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Art. 879 (6) kpc .

§ 1. Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
§ 2 (1) . Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Art. 879 (7) kpc .

§ 1. O fakcie udzielenia przybicia obwieszcza się w systemie teleinformatycznym niezwłocznie po jego udzieleniu, przy czym dane nabywcy nie podlegają ujawnieniu. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się nabywcy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. Osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a licytanci mogą złożyć skargę na przebieg przetargu w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Skargę składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Wierzyciel lub dłużnik mogą złożyć skargę na udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o najniższej cenie nabycia, o przebiegu przetargu lub o wyłączeniu od udziału w przetargu – w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia o udzieleniu przybicia w systemie teleinformatycznym. Skargę można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile skarżący posiada w tym systemie konto. § 4. W razie nieuwzględnienia skargi komornik niezwłocznie po jej wniesieniu przekazuje sądowi poświadczony przez siebie odpis skargi, wraz z protokołem z przebiegu przetargu lub innymi dokumentami niezbędnymi do jej rozpoznania.

Art. 879 (9) kpc Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Za datę zapłaty ceny nabycia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Szczegóły

Początek:
22 listopada @ 10:30
Koniec:
29 listopada @ 11:00
Witryna internetowa:
https://elicytacje.komornik.pl/items/16458/paleta-z-agd-roznym-105

Organizator

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski
Phone
570 330 312
Email
lodz.lewandowski@komornik.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce wydarzenia

licytacja elektroniczna