Wszczęcie egzekucji:

Podstawą wszczęcia egzekucji świadczeń pieniężnych jest tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).


„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”

Komornik  nie bada zasadności oraz wymagalności świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym.


Art.  803.  [Zakres egzekucji]

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

Art.  804.  [Niedopuszczalność badania zasadności obowiązku objętego tytułem; odmowa wszczęcia egzekucji w przypadku upływu terminu przedawnienia]

§  1.

Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić komornikowi:

Wierzyciel składa do komornika:


Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r. poz. 771, j.t ).


  • Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wierzyciel reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika.

Sposoby egzekucji: 

z rachunku bankowego

Komornicy bardzo często dokonują zajęć rachunków bankowych. Za pośrednictwem systemu Ognivo można szybko ustalić w jakich bankach dłużnik posiada rachunek bankowy. Do jego zajęcia dochodzi w drodze elektronicznej. Jeżeli na koncie dłużnika znajdują się środki jest to najszybszy sposób spełnienia roszczenia.

z wynagrodzenia za pracę 

Polega na zajęciu wynagrodzenia za pracę. Skuteczność i szybkość takiego postępowania zależy od wysokości poborów dłużnika. Nie można dokonać zajęcia całego wynagrodzenia za pracę. Zajęcie jest ograniczone ustawowo do wysokości 50 % poborów z tym że zajęciu nie podlega kwota wynagrodzenia minimalnego.

z innych wierzytelności

Zakres sposobów egzekucji z wierzytelności jest bardzo szeroki. Zwykle są to wierzytelności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (przyszłe faktury, rachunki). Częste są również zajęcia emerytur i rent. W tym przypadku należy pamiętać o ustawowym ograniczeniu egzekucji do kwoty 25 % przysługującego świadczenia.

z ruchomości

Komornicy sprzedają rozmaite ruchomości stanowiące własność dłużników. Zazwyczaj dokonuje się tego w formie licytacji. Najczęściej są to licytacje pojazdów mechanicznych i maszyn. Zdarzają się również licytacje inwentarza żywego.

z nieruchomości

Cechuje się wysokim stopniem komplikacji. Z pewnością nie jest dobrym wyborem, jeżeli egzekucja jest skuteczna z innych składników majątkowych dłużnika a dług nie jest znaczący. Z drugiej strony nierzadko jest jedynym możliwym sposobem skutecznej egzekucji. Komornik dokonuje sprzedaży nieruchomości na licytacji. Obwieszczenia o aktualnych licytacjach komorniczych nieruchomości dostępna jest tutaj.

inne sposoby egzekucji

Może to być egzekucja z praw majątkowych na przykład egzekucja z papierów wartościowych albo udziałów w spółkach. Bardzo rzadko prowadzona jest natomiast egzekucja ze statków morskich. 

Wierzyciel wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych może złożyć także  zlecenie poszukiwania majątku dłużnika.  Konsekwencją takiego wniosku jest konieczność uiszczenia opłaty w kwocie 100zł. Komornik podejmie w takim wypadku dodatkowe czynności w zależności od charakteru sprawy. Z reguły czynności te będą polegają na przeprowadzenia czynności terenowych oraz dokonaniu dodatkowych zapytań.